صورت مدارک شریک یا شرکاء مدنی

هر دو فایل میباست دانلود شود، و در دفتر اسناد رسمی به تائید برسد و سپس به صورت حضوری به مسئول مربوطه در اتحادیه تحویل داده شود.