مدارکی که باید به صورت حضوری به اتحادیه تحویل داده شود