آزاده

نام تجاری: آزاده
رسته:
مدیر عامل: احمدعلی عزیزی مهر
نشانی: خیابان دکترمفتح جنوبی روبروی دانشکده تربیت معلم طبقه 1-
شماره پلاک: 40
کد پستی: 1581848515
تلفن: 77412401
تلفن همراه: 09127306271