آوازه

نام تجاری: آوازه
رسته:
مدیر عامل: علی عزیزی
نشانی: جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 11 ، خیابان بیست و نهم
شماره پلاک: 1
کد پستی: 1399814411
تلفن: 44902000
تلفن همراه: 09122400858