آیینه

نام تجاری: آیینه
رسته:
مدیر عامل: اکبر اسدزاده
نشانی: خیابان کارگرشمالی،کوی سوم
شماره پلاک: 8
کد پستی: 1413693443
تلفن: 88028342
تلفن همراه: 09121164199