الوان

نام تجاری: الوان
رسته:
مدیر عامل: مجتبی زندی کریمخانی
نشانی: پیچ شمیران ، خ دکتر شریعتی ، خیابان حقوقی ، پلاک 58
شماره پلاک: 58
کد پستی: 1611964718
تلفن: 77600174
تلفن همراه: 09123383554