الوند

نام تجاری: الوند
رسته:
مدیر عامل: محمد ملاطاهری
نشانی: 15خردادشرقی
شماره پلاک: 59
کد پستی: 1119945833
تلفن: 33553834
تلفن همراه: 09122903358