امیدوار

نام تجاری: امیدوار
رسته:
مدیر عامل: رضا رحمتی
نشانی: خیابان شهیدآیت اله مدنی،خیابان شهیدقجاوند
شماره پلاک: 12
کد پستی: 1618866511
تلفن: 77501805
تلفن همراه: 09121093762