اندیشه نوین

نام تجاری: اندیشه نوین
رسته:
مدیر عامل: سعید نصیری ورزقانی
نشانی: دروازه شمیران میدان ابن سینا خ مازندران ، پلاک 332
شماره پلاک: 332
کد پستی: 1151834314
تلفن: 77620714
تلفن همراه: 09123462868