ایده آل

نام تجاری: ایده آل
رسته:
مدیر عامل: حمید خان بابائی
نشانی: تهران نو سی متری نیرو ئهوایی خ جلیل خوب 11
شماره پلاک: 11
کد پستی: 1733854643
تلفن: 77691853
تلفن همراه: 09121341210