بازرگان

نام تجاری: بازرگان
رسته:
مدیر عامل: اسداله فلاحت پیشه
نشانی: جاده مخصوص کرج، مقابل پل فرودگاه، کوچه ریاحی
شماره پلاک: 1
کد پستی: 1391714553
تلفن: 66054255
تلفن همراه: 09121190968