بامشادسبزتهران

نام تجاری: بامشادسبزتهران
رسته:
مدیر عامل: مهدی استادمیرزائی
نشانی: جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 8 ، خیابان 22 ، خیابان جلال ، کوچه سبز
شماره پلاک: 2
کد پستی: 13897194144
تلفن: 44905500
تلفن همراه: 09121144805