بستان

نام تجاری: بستان
رسته:
مدیر عامل: شهلا ابراهیم نژاد کیوج
نشانی: جاده مخصوص کرج- کیلومتر 20
شماره پلاک: 7
کد پستی: 1399135151
تلفن:
تلفن همراه: 09125001275