بهشت

نام تجاری: بهشت
رسته:
مدیر عامل: قاسم خائفی
نشانی: شهیدبهشتی نرسیده به تقاطع مدرس
شماره پلاک: 348
کد پستی: 1587764111
تلفن: 88521470
تلفن همراه: 09121012665