بوذرجمهری

نام تجاری: بوذرجمهری
رسته:
مدیر عامل: احمد پاکت چی
نشانی: خیابان 15 خرداد خیابان پامنار طبقه زیرزمین
شماره پلاک: 27
کد پستی: 1117733115
تلفن: 33904954
تلفن همراه: 09102121342