بیطرفان

نام تجاری: بیطرفان
رسته:
مدیر عامل: محمّد بیطرفان
نشانی: خیابان دماوند ، بعد از خیابان شهید منتظری ، کوچه ایران
شماره پلاک: 5
کد پستی: 1711173491
تلفن: 33300309
تلفن همراه: 09121035554