تصویر گیلان

نام تجاری: تصویر گیلان
رسته:
مدیر عامل: عظیم فرخ پورشکالگورابی
نشانی: خیابان فردوسی جنوبی ، کوچه بانک ، کوچه هنرستان
شماره پلاک: 17
کد پستی: 1135913613
تلفن: 66713515
تلفن همراه: 09121969501