تنها

نام تجاری: تنها
رسته:
مدیر عامل: حسین خائفی
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی ، روبروی فخررازی
شماره پلاک: 1172
کد پستی: 1316665356
تلفن: 22515638
تلفن همراه: 09123476610