تهران آشنا

نام تجاری: تهران آشنا
رسته:
مدیر عامل: مظفر سامنی
نشانی: استاد مطهری -خ میرزای شیرازیپلاک 207
شماره پلاک: 207
کد پستی: 1586693533
تلفن: 88308881
تلفن همراه: 09334002022