جنگل

نام تجاری: جنگل
رسته:
مدیر عامل: مجتبی سجاد
نشانی: جاده مخصوص کرج، کیلومتر 9 ، خیابان نخ زرین
شماره پلاک: 10 (سوله 1)
کد پستی: 1389717981
تلفن:
تلفن همراه: 09131111159