جهان گستر معصومی

نام تجاری: جهان گستر معصومی
رسته:
مدیر عامل: خداویردی معصومی تکبلاغ
نشانی: علی آبادخزانه،بلوارشهید دستواره،24متری باستان پور
شماره پلاک: 6
کد پستی: 1838814849
تلفن: 55082795
تلفن همراه: 09125115414