حافظ

نام تجاری: حافظ
رسته:
مدیر عامل: آقاجانی جهانشاهی
نشانی: خیابان حافظ ، نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی ، کوچه اشهری
شماره پلاک: 4
کد پستی: 1134845673
تلفن: 66709189
تلفن همراه: 09126198836