حسینی

نام تجاری: حسینی
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: طه حسینی تبریزی
نشانی: خیابان شیخ هادی
شماره پلاک: 325
کد پستی: 1138835471
تلفن: 672664
تلفن همراه: 09125033492