خاوران

نام تجاری: خاوران
رسته:
مدیر عامل: داود ساسانی پیله رود
نشانی: خیابان خاوران ، شهرک مسعودیه ، خیابان مظاهر ، خیابان ناصر میری
شماره پلاک: 132( زیرزمین وهمکف )
کد پستی: 1778855517
تلفن: 33860038
تلفن همراه: 09123452135