خرمی

نام تجاری: خرمی
رسته:
مدیر عامل: هوشنگ خرمی
نشانی: خیابان فردوسی، کوچه باربد
شماره پلاک: 91
کد پستی: 1144619913
تلفن: 66737906
تلفن همراه: 09121242606