خوشرنگ

نام تجاری: خوشرنگ
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: داود داودمنش
نشانی: نازی آباد ،خیابان شهید رجائی ،ایستگاه پل پیچ، پلاک 610
شماره پلاک: 610
کد پستی: 1813887916
تلفن: 55060240
تلفن همراه: 09121256793
Edit