دریانیان

نام تجاری: دریانیان
رسته:
مدیر عامل: عیسی شیرینکار
نشانی: جمهوری اسلامی جنب کوی نوبهار داخلی 1و2
شماره پلاک: 550
کد پستی: 1135853719
تلفن: 66700434
تلفن همراه: 09121198929