دیلمی

نام تجاری: دیلمی
رسته:
مدیر عامل: علی اصغر دیلم
نشانی: خیابان مصطفی خمینی ، پائین ترازسرچشمه ، بن بست برازجان
شماره پلاک: 12
کد پستی: 1117637511
تلفن: 33904304
تلفن همراه: 09121172886