دی

نام تجاری: دی
رسته:
مدیر عامل: علی اصغر بختیاری هفت لنگی
نشانی: خیابان شیخ هادی مقابل اداره ثبت اسناد ساختمان 14
شماره پلاک: 215
کد پستی: 1139715316
تلفن: 66712528
تلفن همراه: 09123878372