رازی

نام تجاری: رازی
رسته:
مدیر عامل: بیژن گلستانیان
نشانی: جاده مخصوص کرج ، کیلومتر14، بلوارایران خودرو ، خیابان زامیاد ، خیابان گلها،ط اول
شماره پلاک: 16
کد پستی: 1386175313
تلفن: 44923275
تلفن همراه: 09121193758