رسانقش

نام تجاری: رسانقش
رسته:
مدیر عامل: امیر استادآقا
نشانی: خ شریعتی پایین ترازبهارشیراز بن بست دوج
شماره پلاک: 8
کد پستی: 1613943513
تلفن: 77632214
تلفن همراه: 09121028904