رضائی

نام تجاری: رضائی
رسته:
مدیر عامل: مسعود هدائی
نشانی: خیابان ناصرخسرو ، شمس العماره ، کوچه خادم
شماره پلاک: 7
کد پستی: 1116639561
تلفن: 33909638
تلفن همراه: 09121217371