زرین فرد

نام تجاری: زرین فرد
رسته:
مدیر عامل: هادی گل بخش نژاد
نشانی: پانزده خرداد بازار نوروزخان کوچه معظم الدوله کوچه کاشفی
شماره پلاک: 7و5
کد پستی: 1165647511
تلفن: 55625884
تلفن همراه: 09121215392