( زیبا )

نام تجاری: ( زیبا )
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: احمد کرباسی عاملی
نشانی: جاده مخصوص کرج، کیلومتر 14، بلوار گلستانک، خیابان آبان ششم
شماره پلاک: 9
کد پستی: 1386175835
تلفن:
تلفن همراه: 09123834843