زیتون

نام تجاری: زیتون
رسته:
مدیر عامل: مهدی صاحب الزمانی
نشانی: بزرگراه فتح ، فتح بیست و یکم
شماره پلاک: 9(سالن 5)
کد پستی: 1387646451
تلفن: 66817035
تلفن همراه: 09121168711