سازمان چاپ فرهنگی سیاحتی کوثر

نام تجاری: سازمان چاپ فرهنگی سیاحتی کوثر
رسته:
مدیر عامل: شهرام رسولی واشقانی
نشانی: خیابان شهید قدوسی، ابتدای سبلان شمالی
شماره پلاک: 18
کد پستی: 1637659715
تلفن: 88473621
تلفن همراه: 0912247389