سازمان چاپ هنر

نام تجاری: سازمان چاپ هنر
رسته:
مدیر عامل: محمدعلی شاهرضا
نشانی: خیابان ملت، کوچه هنر
شماره پلاک: 1+12
کد پستی: 1141664541
تلفن: 33115593
تلفن همراه: 09121029950