سبزآرنگ

نام تجاری: سبزآرنگ
رسته:
مدیر عامل: مجید رفعتی
نشانی: خیابان سپهبد قره نی ، خیابان شهید محمّداسماعیل محمّدی
شماره پلاک: 6
کد پستی: 1599955611
تلفن:
تلفن همراه: 09121029938