ستاره

نام تجاری: ستاره
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: سمیع چمانی
نشانی: میدان شهدا خ 17 شهریور
شماره پلاک: 1532
کد پستی: 1155719814
تلفن: 77532226
تلفن همراه: 09127253029
Edit