ستایش

نام تجاری: ستایش
رسته:
مدیر عامل: محمود پور حسین سریوی
نشانی: خ پانزده خرداد شرقی نرسیده به پل ری روبروی بانک ملت
شماره پلاک: 46
کد پستی: 1166783645
تلفن: 33550369
تلفن همراه: 09121871541