سحر

نام تجاری: سحر
رسته:
مدیر عامل: ایوالله نقی زاده تکبلاغ
نشانی: خیابان خیام ، کوچه محمد علی شادلو
شماره پلاک: 13
کد پستی: 1199797641
تلفن: 55605911
تلفن همراه: 09121947688