سمارنگ

نام تجاری: سمارنگ
رسته:
مدیر عامل: عبّاس محمّدی
نشانی: جاده ساوه ، وصفنار دوم،خیابان مسجد،کوچه شیدائی
شماره پلاک: 1
کد پستی: 1368945811
تلفن: 66236926
تلفن همراه: 09123089021