سپهر

نام تجاری: سپهر
رسته:
مدیر عامل: سعید خورسند طهرانی
نشانی: خ بهارستان پایئن تر از بیمارستان طرفه طبقه همکف
شماره پلاک: 88
کد پستی: 1149848711
تلفن: 77531043
تلفن همراه: 09121131749