سپیده

نام تجاری: سپیده
رسته:
مدیر عامل: مرتضی نقوی تکبلاغ
نشانی: پانزده خرداد-کوچه شهیدبادامچی
شماره پلاک: 99
کد پستی: 1191765841
تلفن:
تلفن همراه: 09121082355