شادنقش

نام تجاری: شادنقش
رسته:
مدیر عامل: مرتضی شادمانی
نشانی: خیابان انقلاب، خیابان دوازده فروردین
شماره پلاک: 104
کد پستی: 1316634968
تلفن:
تلفن همراه: 09121131051