شرکت تولیدی و صنعتی خود چسب

نام تجاری: شرکت تولیدی و صنعتی خود چسب
رسته:
مدیر عامل: هوشنگ سمیعی زفرقندی
نشانی: بزرگراه فتح، کیلومتر 17، خیابان داروگر
شماره پلاک: 3
کد پستی: 1388154611
تلفن:
تلفن همراه: 09121167110