شرکت لاله کامپیوتر

نام تجاری: شرکت لاله کامپیوتر
رسته:
مدیر عامل: حسینعلی ایرانیان قره شیران
نشانی: دفتر مرکزی چاپخانه: میدان هفتم تیر، اول خیابان بهار شیراز، ساختمان لاله کامپیوتر
شماره پلاک: 195
کد پستی: 1575673813
تلفن: 88346760
تلفن همراه: 09121833646