شرکت چاپ اسری

نام تجاری: شرکت چاپ اسری
رسته:
مدیر عامل: اصغر جاهدی خسرو شاهی
نشانی: خ شاد آباد ، خ 17 شهریور، خ مختاری ، پلاک 23
شماره پلاک: 23
کد پستی: 1371913196
تلفن: 66783902
تلفن همراه: 09121164259