شرکت چاپ فرارنگ آریا

نام تجاری: شرکت چاپ فرارنگ آریا
رسته:
مدیر عامل: امیرحسین رازقی
نشانی: خیابان مطهری- خیابان قابوسنامه- کوچه مرزبان نامه
شماره پلاک: 27 طبقه 2
کد پستی: 1588866343
تلفن: 56537620
تلفن همراه: 09123143401