شعاع

نام تجاری: شعاع
رسته:
مدیر عامل: محمد حامد شعاعی
نشانی: سعدی شمالی پاِینتر از خیابان منوچهری ساختمان بنی هاشم
شماره پلاک: 543
کد پستی: 1146654418
تلفن:
تلفن همراه: 09121717955